We use analytical cookies to give you an optimal user experience and we use functional cookies to store your preferences. In addition, we use cookies from third parties to display personalised advertisements and to tailor the content of the advertisements to your preferences. Cookies are also placed by social media networks. Your internet behaviour can be tracked by these third parties. By clicking on 'Self-adjustment', you can read more about our cookies and adjust your preferences. By clicking 'Accept and continue', you agree to the use of all cookies as described in our Cookie Statement

Herroepingsformulier

HerroepingsrechtDe Klant beschikt over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht. Op basis van dit herroepingsrecht kan de Klant binnen veertien (14) kalenderdagen afzien van de Overeenkomst. De Klant is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief voor het uitoefenen van dit herroepingsrecht. Deze herroepingstermijn vervalt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de Producten fysiek in bezit neemt, of de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt (indien de Klant in dezelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd).De Klant dient NV van Ratingen schriftelijk (per post of e-mail) en tijdig op de hoogte te stellen van de uitoefening van dit herroepingsrecht. De Klant kan hiervoor ook gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (BIJLAGE 1). De kennisgeving door de Klant van de uitoefening van het herroepingsrecht wordt als tijdig aangemerkt indien deze kennisgeving is verzonden voor het verstrijken van de herroepingstermijn.Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal NV van Ratingen de Klant spoedig terugbetalen, en niet later dan veertien (14) kalenderdagen volgend op de dag waarop NV van Ratingen het product retour ontving. De Klant wordt terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Voor deze terugbetaling worden er geen kosten in rekening gebracht. Leveringskosten worden eveneens terugbetaald, behalve indien de Klant geopteerd heeft voor een andere levering dan de standaardlevering. In dat geval wordt het verschil in kostentussen de standaardlevering en de afwijkende levering niet terugbetaald. De Klant moet spoedig contact opnemen met de klantendienst van NV van Ratingen met het oog op de terugzending van de aankoop. (zie punt 3.1)Deze terugzending dient te gebeuren uiterlijk binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na de mededeling van de beslissing tot het uitoefenen van het herroepingsrecht.De Klant draagt de risico’s en de kosten die verbonden zijn aan het terugzenden (Prijsindicatie via Bpost: Belgïe en Luxemburg: 15-20 €, Nederland en Duitsland: 20-25 €) . De Klant dient het bewijs van terugzending van de Producten te bewaren.NV van Ratingen kan wettelijk geen Producten terugnemen indien geen enkel bijgevoegd document toelaat de afzender te identificeren (ordergegevens, naam, adresgegevens). De Producten die aldus wettelijk niet teruggenomen kunnen worden blijven bij NV van Ratingen ter beschikking van de Klant staan. De Klant is verplicht de Producten terug te nemen en te betalen.

De rechtstreekse kosten voor de terugzending van de Producten worden gedragen door de Klant. NV van Ratingen heeft het recht om te wachten met de terugbetaling totdat zij alle Producten heeft teruggekregen.Indien de Producten beschadigd of onbruikbaar zijn ten gevolge van gebruik dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen, zal de Klant hiervoor verantwoordelijk zijn. Van Ratingen is gerechtigd om deze waardevermindering pro rata in rekening te brengen bij de terugbetaling.Indien de producten hierdoor onverkoopbaar zijn, zal de Klant hiervoor verantwoordelijk zijn. NV van Ratingen is in dergelijk geval gerechtigd om 100% waardevermindering in rekening te brengen.In geval van abnormale terugzendingen of misbruik, behoudt NV Van Ratingen zich het recht voor om toekomstige bestellingen te weigeren.Indien de Klant niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is het gebruik van het herroepingsrecht onrechtmatig. In dat geval zullen de Producten onder rembours teruggestuurd worden naar de Klant, voor eigen rekening en risico van de Klant.