Algemene voorwaarden


Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1 NV van RATINGEN (handel drijvend onder de naam FRITEL) (hierna: 'VAN RATINGEN' of 'wij', 'ons' of 'onze'), met ondernemingsnummer 0414-669-951 en maatschappelijke zetel te Industriezone Kiewit, Stadsheide, 11 te 3500 Hasselt (info@vanratingen.com) is een onderneming gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen, op de markt brengen en verdelen van kleine elektrische huishoudapparaten, onder haar eigen FRITEL merk.

1.2 Verklarende bepalingen
*'Algemene voorwaarden': De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.
*'Consument': Iedere natuurlijke persoon die een koopovereenkomst sluit met VAN RATINGEN en handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
‘Webshop’: Alle online webshops die door VAN RATINGEN worden uitgebaat, o.a. www.fritel.com; www.healthyairathome.be; www.fritel.be; www.vanratingen.com; www.themulch.eu.
‘Waardebon’: Een tegoedbon ter waarde van een bepaald bedrag uitgereikt door VAN RATINGEN die kan worden ingeruild via één of meerdere van haar Webshops.
‘Kortingscode’: Een kortingscode uitgereikt door VAN RATINGEN die kan worden ingeruild worden via één of meerdere van de Webshops.
1.3 Elke bestelling of aankoop van onze producten of diensten door de Consument wordt behoudens uitdrukkelijke en andersluidende schriftelijke overeenkomst beheerst door deze Algemene voorwaarden, aangevuld met de bijzondere voorwaarden vermeld op of in onze offertes, orderbevestigingen en facturen. Deze voorwaarden worden beschouwd als formeel en uitdrukkelijk gekend en aanvaard door de Consument, door de loutere plaatsing van de bestelling, zelfs indien zij in tegenspraak zijn met diens eigen algemene- of bijzondere voorwaarden.
1.4 Er kan van deze Algemene voorwaarden enkel worden afgeweken door middel van een geschrift dat door alle partijen werd ondertekend. Bijzondere voorwaarden of een specifiek contract hebben voorrang op deze Algemene voorwaarden, doch enkel voor wat betreft de tegenstrijdige bepalingen.
1.5 Deze Algemene voorwaarden kunnen steeds geconsulteerd worden op www.fritel.com of www.vanratingen.com. Zij worden bovendien bij iedere offerte, bestelbevestiging en factuur meegestuurd of direct raadpleegbaar ter beschikking gesteld.
1.6 Wat niet geregeld is in deze Algemene voorwaarden, zal geregeld worden overeenkomstig het gemene recht, rekening houdend met de intentie van de partijen.
1.7 De eventuele nietigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen, die integraal van kracht blijven. De niet-afdwingbare of nietige bepaling zal worden vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige of niet-afdwingbare bepaling.
1.8 VAN RATINGEN behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen via een nieuwe, gedateerde versie die geconsulteerd kan worden op www.fritel.com of www.vanratingen.com. Deze aanpassingen zijn automatisch van toepassing op bestellingen en verkopen die op of na de wijzigingsdatum zijn geplaatst of gesloten.
1.9 Indien VAN RATINGEN nalaat één of meerdere rechten uit deze Algemene voorwaarden te doen gelden, en dit ongeacht voor welke duur, kan dit in geen geval beschouwd worden als een afstand van dit recht. VAN RATINGEN behoudt steeds het recht om de strikte toepassing van deze Algemene voorwaarden opnieuw op te eisen.

Artikel 2: Offertes, Prijslijsten en Promoties
2.1 De technische gegevens, afmetingen, gewichten, afbeeldingen, en andere productinformaties en -specificaties, die opgegeven worden in prijslijsten of catalogi, in de Webshop of op een online platform, worden naar best vermogen gegeven, maar gelden slechts als inlichting, en zullen VAN RATINGEN slechts verbinden na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging of voorbehoudloze uitvoering. Indien bepaalde kenmerken voor de Consument essentieel zijn, dan dient deze dit schriftelijk te melden en te laten waarborgen.
2.2 Er komt slechts een bindende overeenkomst tot stand na schriftelijke goedkeuring en bevestiging van VAN RATINGEN. De uitvoering van de overeenkomst wordt wel beschouwd als een impliciete aanvaarding door VAN RATINGEN.
2.3 Tenzij de offerte of promotie anders vermeldt, is deze geldig gedurende een termijn van dertig (30) kalenderdagen. Indien de Consument na het verstrijken van deze geldigheidsduur intekent op de offerte of promotie, is VAN RATINGEN niet gehouden om tegen de daarin weergegeven prijzen en modaliteiten uit te voeren.
Artikel 3: Levering

3.1 De meegedeelde levertermijn is slechts indicatief. Een redelijke overschrijding van deze termijn kan in geen geval leiden tot enige vergoeding of aanleiding geven tot de ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 4: Facturatie, Prijs en Betaling

4.1 De orders worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden bepaald in de offerte of de orderbevestiging, of bij gebreke daaraan, zoals van kracht op datum van de aanvaarding van het order door VAN RATINGEN.
4.2 De door VAN RATINGEN gehanteerde prijzen worden steeds uitgedrukt in Euro (€) en zijn ten aanzien van Consumenten inclusief BTW, tegen het op dat ogenblik geldende tarief in het land van verblijf van de Consument.
4.3 De prijzen zijn steeds exclusief kosten van levering, transport, verzending, taksen en verzekeringskosten. Alle taksen of belastingen verschuldigd op de prijzen van VAN RATINGEN zijn steeds ten laste van de Consument.
4.4 a) VAN RATINGEN zal een prijsherziening kunnen doorvoeren tot 10% van de in de offerte, orderbon of orderbevestiging opgenomen prijzen en dit rekening houdende met objectief meetbare schommelingen in materiaalprijzen, grondstofprijzen, transportkosten, wisselkoersen, lonen en sociale lasten, die na datum van de offerte, orderbon of orderbevestiging optreden. De prijsherziening zal maximaal op 80% van de oorspronkelijk bepaalde prijs worden toegepast. De gehanteerde parameters in functie waarvan de prijs kan worden aangepast, zullen steeds reële kosten vertegenwoordigen. Iedere parameter zal alleen toepasselijk zijn op dat gedeelte van de prijs dat beantwoordt aan de kosten die het vertegenwoordigt. Wanneer VAN RATINGEN de intentie heeft om een dergelijke prijsherziening door te voeren, zal zij de Consument hiervan schriftelijk verwittigen. 4.4 b) In het geval er evenwel een prijsstijging zou nodig zijn van meer dan 10% ten opzichte van de offerte, orderbon of orderbevestiging, zullen partijen de overeenkomst in onderling overleg herzien en nieuwe redelijke prijzen afspreken op basis van de objectief meetbare schommelingen in materiaalprijzen, grondstofprijzen, transportkosten, wisselkoersen, lonen en sociale lasten. 4.4 c) Ingeval het voor VAN RATINGEN onmogelijk, of veel moeilijker (financieel of anderszins) is geworden om haar verplichtingen onder de overeenkomst na te leven ten gevolge van externe omstandigheden, inclusief koersschommelingen, die een invloed hebben op de beschikbaarheid en of de prijs van de relevante grondstoffen en/of afgewerkte producten, zal VAN RATINGEN gerechtigd zijn om de Consument te verzoeken de overeenkomst te heronderhandelen. Tenzij de partijen overeenkomen om de bepalingen van de overeenkomst te wijzigen binnen een periode van tien (10) kalenderdagen volgend op het verzoek tot heronderhandeling van VAN RATINGEN, zal VAN RATINGEN gerechtigd zijn om de uitvoering van alle of een deel van haar geïmpacteerde verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten gedurende de periode gespecificeerd in de kennisgeving. Deze periode kan nadien door VAN RATINGEN worden verkort of verlengd via een nieuwe, gemotiveerde kennisgeving. VAN RATINGEN kan de Consument op gelijk welk ogenblik verzoeken om de uitvoering van de overeenkomst opnieuw te hernemen . Indien de uitvoering van de Overeenkomst door VAN RATINGEN aldus wordt opgeschort voor een ononderbroken periode van meer dan drie (3) maanden en de oorzaak van de opschorting niet gelegen is in een schending van de overeenkomst door de Consument, mag de Consument de overeenkomst beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan VAN RATINGEN.
4.5 De facturen zijn netto betaalbaar op de maatschappelijke zetel van VAN RATINGEN binnen de dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum.
4.6 In geval van niet-betaling van een deel of het geheel van een factuur op de vervaldag, heeft VAN RATINGEN van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op een verwijlintrest vanaf de vervaldatum tot aan de datum van uiteindelijke betaling, en dit ten belope van 10% per jaar op het onbetaalde factuurbedrag. Bovendien is de Consument van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 78,00 Euro, onverminderd het recht van VAN RATINGEN om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
4.7 Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de acht (8) kalenderdagen na de factuurdatum. De protestbrief dient de datum en het nummer van de factuur en alle redenen van het protest te vermelden. De afwezigheid van protest van de factuur overeenkomstig de bepalingen van dit artikel zal het vermoeden scheppen dat de Consument akkoord is met alle bepalingen van deze factuur en dat de factuur aldus definitief aanvaard werd. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag zullen alle nog niet vervallen schuldvorderingen op de Consument van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.
4.8 VAN RATINGEN behoudt zich bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag eveneens het recht voor om via een eenvoudige kennisgeving, maar zonder voorafgaande ingebrekestelling:
* de geleverde producten terug te vorderen en om toekomstige leveringen stop te zetten.
* de overeenkomst van rechtswege en met onmiddellijke ingang te ontbinden, zowel voor het geheel als voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, en dit zonder enige voorafgaande ingebrekestelling.
Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1 De aansprakelijkheid van VAN RATINGEN voor de gebrekkige uitvoering van haar verplichtingen onder de overeenkomst en voor onrechtmatige daden wordt beheerst door de wettelijke bepalingen. Deze aansprakelijkheid wordt evenwel beperkt, als volgt :
* Schade veroorzaakt door gebreken of non-conformiteit van de verkochte producten wordt vergoed door herstelling of vervanging, naar keuze van VAN RATINGEN, zoals verder bepaald in deze Algemene voorwaarden, met uitsluiting van elke andere schade;
* VAN RATINGEN's aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de voorzienbare, directe, materiële schade, die bovendien beperkt wordt tot maximaal het bedrag waarvoor haar verzekering tussenkomst verleent; in het geval haar verzekeraar geen tussenkomst verleent, is de schadevergoeding beperkt tot maximaal de aankoopprijs van het bestelde product;
* VAN RATINGEN is in geen geval aansprakelijk voor:
o verlies van inkomsten, winst, omzet, goodwill, overeenkomsten, of data, of verlies van klanten of vorderingen van derden;
o vermogensschade, morele schade, indirecte schade, onvoorzienbare schade, immateriële schade, of gevolgschade;
o administratieve kosten of personeelskosten;
o enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de gekochte producten in strijd met de gebruiksaanwijzing die in de verpakking van de producten wordt meegeleverd.
De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor lichamelijke schade aan personen of overlijden, schade veroorzaakt door VAN RATINGEN's bedrog of fraude, of schade verzoorzaakt door haar opzettelijke of zware fout of door de opzettelijke of zware fout van haar aangestelden of lasthebber.
5.2 Iedere vordering van de Consument tot schadevergoeding dient te worden ingesteld binnen een termijn van drie (3) maanden nadat de feiten waarop deze vordering wordt gebaseerd, gekend waren door de Consument of redelijkerwijze gekend konden zijn.
Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten

6.1. De intellectuele eigendomsrechten van VAN RATINGEN, met inbegrip van, doch niet beperkt tot haar merken, octrooien, tekeningen en modellen, auteursrechten, domeinnamen, logo’s, lay-out, iconen, afbeeldingen, en teksten, zijn en blijven uitsluitend eigendom van VAN RATINGEN of haar licentiegever. Niets in deze Algemene voorwaarden strekt ertoe of is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht over te dragen aan de Consument.
6.2 Het is de Consument verboden om enig door een intellectueel eigendomsrecht beschermd element na te maken, aan te wenden voor eigen gebruik of te reproduceren.
Artikel 7: Overmacht

7.1 In geval van overmacht worden de verplichtingen van VAN RATINGEN geschorst of beperkt gedurende de periode van overmacht zonder enige aansprakelijkheid in hoofde van VAN RATINGEN.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis onafhankelijk van de wil van VAN RATINGEN die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van haar verbintenis, zoals, maar niet beperkt tot heirkracht, brand, pandemie, uitputting van de voorraad, oorlog, oproer, lock-out, grondstofschaarste, uitblijven van leveringen door leveranciers, tenietgaan van producten ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, wilde staking of lockdown, terrorisme of oorlog, hacking, overstroming.
7.3 Indien door overmacht de verbintenis van VAN RATINGEN meer dan drie (3) maanden niet uitgevoerd kan worden, hebben zowel VAN RATINGEN als de Consument het recht om per aangetekende brief de overeenkomst te beëindigen of op te roepen tot haar heronderhandeling, zonder dat schadevergoeding verschuldigd is aan de andere partij. De Consument blijft gehouden tot het vergoeden van alle door VAN RATINGEN tot op dat ogenblik geleverde producten.
Artikel 8: Beëindiging van de overeenkomst

8.1 VAN RATINGEN kan de overeenkomst door middel van een eenvoudige schriftelijke kennisgeving, doch zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst lastens de Consument ontbinden bij diens kennelijk onvermogen, collectieve schuldenregeling of vermoeden van insolvabiliteit. VAN RATINGEN kan de overeenkomst eveneens door middel van een eenvoudige schriftelijke kennisgeving, doch zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst lastens de Consument ontbinden in geval deze laatste een ernstige wanprestatie begaat door zich niet, onbehoorlijk of onvolledig te houden aan de met VAN RATINGEN gesloten overeenkomst, inclusief deze Algemene voorwaarden, met inbegrip van (niet-limitatief) het gebrek aan (tijdige) betaling.
8.2 Het recht van VAN RATINGEN om de overeenkomst lastens de Consument buitengerechtelijk te ontbinden, laat haar recht onverlet om van de Consument een schadevergoeding te vorderen. Minstens dient de Consument de reeds geleverde producten te vergoeden. VAN RATINGEN heeft het recht om eventueel betaalde voorschotten te behouden als gedeeltelijke schadevergoeding, onverminderd het recht van VAN RATINGEN om haar werkelijk geleden schade te bewijzen en te vorderen. Artikel 9: Eigendom en Risico
9.1 Het risico gaat over op de Consument van bij de sluiting van de Overeenkomst. In geval VAN RATINGEN de verkochte producten aan de Consument opstuurt, gaat het risico pas over op de Consument vanaf het moment dat de Consument of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de producten heeft ontvangen. In geval VAN RATINGEN de verkochte producten aan de Consument opstuurt en de Consument zelf een vervoerder aanwijst en de keuze voor deze vervoerder niet door VAN RATINGEN wordt aangeboden, gaat het risico over op de Consument op het moment van ontvangst van de zaak door de vervoerder.
9.2 De geleverde producten blijven de eigendom van VAN RATINGEN tot de volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten door de Consument. Tot op dat ogenblik is het de Consument verboden om de geleverde producten, te verpanden, te vervreemden, te schenken, te bezwaren met enige zekerheidsrecht, te verhuren, in bruikleen te geven of op eender welke andere wijze in strijd met het eigendomsvoorbehoud van VAN RATINGEN daarover te beschikken.
Artikel 10: Bijkomende bepalingen specifiek van toepassing op de online Webshops – B2C

10.1 Algemeen
10.1.1. Dit artikel bevat bijkomend aan de overige Algemene voorwaarden de voorwaarden die van toepassing zijn op alle orders en aankopen die de Consument verricht op de Webshops. Inzake online aankopen hebben de bepalingen in onderhavig artikel 10, voor zover in strijd met de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden, voorrang. De Webshops zijn o.a. www.fritel.com, www.vanratingen.com, www.healthyairathome.com, www.themulch.eu . Deze lijst is niet exhaustief.
10.1.2 Voor specifieke vragen met betrekking tot de Webshops, de aangeboden producten of de bepalingen in dit artikel, kan de Consument contact opnemen met VAN RATINGEN, als volgt:
- via e-mail: webshop@fritel.com
- via brief: NV van RATINGEN, Industriezone Kiewit, Stadsheide 11, 3500 Hasselt
10.2 Totstandkoming van de overeenkomst
10.2.1 Om een order in de Webshops te plaatsen moet in elk geval voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:
* de Consument moet minstens 18 jaar oud zijn en zijn verblijfplaats in de EU hebben (uitgezonderd alle eilanden);
* de Consument heeft zijn naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en andere vereiste informatie opgegeven;
* indien de Consument met een betaalkaart betaalt dient hij de eigenaar of geautoriseerde houder van deze betaalkaart te zijn.
10.2.2 Een order wordt geacht te zijn verwerkt en goedgekeurd door VAN RATINGEN vanaf het moment dat de Consument de orderbevestiging heeft ontvangen van VAN RATINGEN via e-mail. Bij de ontvangst van deze e-mail komt de overeenkomst ("Overeenkomst") tussen VAN RATINGEN en de Consument tot stand. VAN RATINGEN behoudt zich het recht voor om de bevestiging van de bestelling te laten afhangen van andere voorwaarden, of om deze op te schorten of te weigeren in volgende limitatief opgesomde gevallen:
* De mededeling van manifest onjuiste gegevens;
* Het niet betalen van vorige leveringen;
* Bestellingen die slaan op een abnormaal groot aantal producten of een abnormaal hoog totaalbedrag;
* Een levering die verricht dient te worden in een geografische zone waar de risico’s onredelijk zouden zijn, hetzij omwille van een gebrek aan betrouwbaarheid van het transport, hetzij omwille van gevallen van overmacht (oorlogen, onrust, stakingen). 10.2.3 Indien VAN RATINGEN de Consument niet van een product kan voorzien, bijvoorbeeld omdat het niet langer meer voorhanden is of omdat er een fout opgetreden is in de weergave van de prijs, zal VAN RATINGEN de Consument hierover zo snel mogelijk per e-mail informeren en het order van de Consument niet verwerken. Voor het geval dat de Consument de producten reeds betaald heeft zal VAN RATINGEN de Consument dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen.
10.3 Algemene verplichtingen van de Consument
10.3.1 De Consument is zelf verantwoordelijk voor i) de correctheid en volledigheid van de gegevens dewelke hij verstrekt voor het aanmaken van een account, en ii) voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. De gegevens die de Consument tijdens het registratieproces verstrekt, zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van VAN RATINGEN.
10.3.2 De Consument is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van diens inloggegevens, zijnde diens gebruikersnaam en wachtwoord. De Consument mag zijn inloggegevens niet aan derden verstrekken. VAN RATINGEN mag er bijgevolg van uitgaan dat de Consument ook daadwerkelijk degene is die een account heeft aangemaakt en gebruik maakt van de online webshop. Zodra de Consument weet of reden heeft te vermoeden dat diens inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Consument dit per kerende aan VAN RATINGEN melden.
10.3.3 De Consument dient bij gebruik van de Webshops de Belgische en eventuele andere toepasselijke dwingende wet- of regelgeving in acht te nemen.
10.3.4 De Consument verbindt zich ertoe om de Webshops naar best vermogen te gebruiken, zoals een zorgvuldige en goede huisvader dit zou doen.
10.3.5 VAN RATINGEN behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of inloggegevens te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de online webshop.
10.3.6 VAN RATINGEN is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de Consument, de inhoud en het functioneren van de Webshops te veranderen, te onderbreken, stop te zetten, (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken indien zulks volgens haar noodzakelijk is.
10.3.7 De Consument is zelf verantwoordelijk voor de aanschaffing en/of goede werking van de infrastructuur, deugdelijke en stabiele telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) en hardware installatie dewelke noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de online webshop.
10.3.8 De Consument dient over een adequate en recente antivirus, antispyware- en firewallbescherming op zijn computersystemen te beschikken. Indien de systemen van VAN RATINGEN of van haar andere Consumenten schade zouden lijden door uitwisseling van virussen of andere schadelijke bestanden, is de schadeverwekkende Consument hiervoor integraal en onbeperkt aansprakelijk ten aanzien van VAN RATINGEN. De Consument vrijwaart VAN RATINGEN in hoofdsom, kosten en interesten voor eventuele aanspraken van derden die hierdoor schade (beweren) geleden (te) hebben.
10.3.9 VAN RATINGEN heeft het recht om eenzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling de Consument de toegang tot de online webshop te ontzeggen en/of het account van de Consument al dan niet tijdelijk te schorsen of permanent te verwijderen, in het bijzonder in de gevallen waarbij de Consument zich op generlei wijze houdt aan onderhavige Algemene voorwaarden. 10.3.10 De Consument zal de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst controleren teneinde na te gaan of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden. In geval van niet-conforme levering dient de Consument VAN RATINGEN hiervan onmiddellijk en in ieder geval binnen de twee (2) maanden na de vaststelling van het conformiteitsgebrek op de hoogte te brengen door middel van een met reden omkleed schrijven (per e-mail of per gewone of aangetekende brief), inclusief een volledige beschrijving vergezeld van voldoende fotomateriaal, met de naam van het product, het productnummer, de productiecodes en de datum waarop het product werd aangekocht. Wanneer VAN RATINGEN van mening is dat de klacht gegrond is, dient haar een termijn van dertig (30) werkdagen te worden gegund om tegemoet te komen aan de vermeende tekortkoming alvorens de Consument beroep kan doen op diens overige rechten. De Consument erkent dat deze periode redelijk is, gelet op de betrokken dienstverlening.
10.4. Prijzen en betaling
10.4.1 Offertes, aanbiedingen en promoties in de Webshop gebeuren steeds onder alle voorbehoud en zijn geldig tot de aangegeven datum of zolang de voorraad strekt. VAN RATINGEN neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de prijzen en aankoopvoorwaarden van de producten correct zijn weergegeven. Moest zij desondanks een fout ontdekken in de aangegeven prijs of aankoopvoorwaarden van een besteld product, dan zal zij de Consument hiervan op de hoogte brengen en deze de mogelijkheid bieden om de aankoop voort te zetten aan de juiste prijs ofwel de mogelijkheid laten de bestelling te annuleren.
10.4.2 Alle prijzen worden aangegeven in Euro (€), inclusief BTW, recyclagebijdrage en exclusief leveringskosten, administratieve bijdragen, Bebat. VAN RATINGEN behoudt zich het recht voor om een minimale orderwaarde op te leggen opdat de levering van de producten gratis zal gebeuren. Behoudens afwijkende overeenkomst is de levering gratis bij orders vanaf 50,00 Euro.
10.4.3 Alvorens een order te plaatsen zal de totale prijs, inclusief alle kosten en belastingen, getoond worden aan de Consument. 10.4.4 Vanaf het ogenblik van de plaatsing van het order bestaat er een betalingsverplichting in hoofde van de Consument. 10.4.5 De betaling vindt plaats bij het afronden van het aankoopproces. VAN RATINGEN aanvaardt de volgende betaalmiddelen: een Voucher, Visa, Mastercard, American Express, Bancontact, Belfius Direct, Apple Pay, KBC-CBC payment Button, Bankoverschrijving, Sofort banking en iDEAL.
10.4.6 De Consument ontvangt een elektronische factuur op het door hem opgegeven mailadres tijdens het bestelproces. Deze aankoopfactuur is noodzakelijk om nadien aanspraak te maken op de wettelijke garantie van twee (2) jaar.
10.4.7 De waarde van een Voucher kan niet aangepast, terugbetaald of omgewisseld worden.
10.4.8 Per order kunnen meerdere Vouchers worden toegepast, in tegenstelling tot Kortingscodes dewelke nooit gecumuleerd kunnen worden, noch met elkaar, noch met een Voucher.
10.4.9 VAN RATINGEN behoudt zich het recht voor om een minimale en/of maximale orderwaarde op te leggen voor het gebruik van Vouchers of Kortingscodes.
10.4.10 Het toepassen van een Voucher of Kortingscode na het afronden en betalen van het order is niet mogelijk.
10.4.11 In geen geval kan de Consument aanspraak maken op eventuele promoties, acties of gebarreerde prijzen (in de vorm van Vouchers of Kortingscodes) die na het order geactiveerd of toegepast zouden worden in de Webshop, noch op terugbetaling van het prijsverschil.
10.4.12 Een order zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder wordt niet aanvaard, noch verwerkt.
10.5 Verzending en levering
10.5.1 Het order wordt pas klaargemaakt en verzonden zodra VAN RATINGEN de goedkeuring van de betalingstransactie door de gekozen betalingshandelaar heeft ontvangen.
10.5.2 VAN RATINGEN gaat een inspanningsverbintenis aan om de producten te leveren binnen een termijn van tien (10) werkdagen na ontvangst van de volledige betaling, en uiterlijk binnen de wettelijk voorziene maximumtermijn van dertig (30) kalenderdagen na de sluiting van de overeenkomst. De opgegeven leveringstermijn is dus steeds te indicatieven titel.
10.5.3 VAN RATINGEN zal het order leveren op het adres dat de Consument aan VAN RATINGEN heeft opgegeven tijdens het aankoopproces.
10.5.4 Indien de Consument meerdere producten tegelijkertijd bestelt, zullen al deze producten indien mogelijk in één pakket bij de Consument worden geleverd op voorwaarde dat het gewicht van het pakket niet meer dan dertig (30) kilogram bedraagt. 10.6 Herroepingsrecht
10.6.1 De Consument heeft het recht om de overeenkomst gedurende veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag na de levering van de producten te herroepen, zonder dat hij hiervoor een reden dient op te geven. De Consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of enige motivering voor het uitoefenen van dit herroepingsrecht.
10.6.2 De Consument dient VAN RATINGEN schriftelijk (per post of e-mail) en tijdig op de hoogte te brengen van de uitoefening van dit herroepingsrecht. De Consument kan hiervoor ook gebruikmaken van het modelformulier op de website. De kennisgeving door de Consument van de uitoefening van het herroepingsrecht wordt als tijdig aangemerkt indien deze kennisgeving is verzonden voor het verstrijken van de herroepingstermijn.
10.6.3 De Consument mag de producten bekijken, betasten en alles doen wat hij in de fysieke winkel ook zou mogen doen om te beoordelen of het product aan zijn eisen voldoet. Een ingebruikname vernietigt het recht om tot herroeping over te gaan, gezien alle producten verzegelde hygiënische producten betreffen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om hygiëneredenen, aangezien die dan niet meer in originele én verkoopbare staat bevinden. Ook de verpakking van de producten dient in nieuwstaat te verkeren ingeval van de uitoefening van het herroepingsrecht en de Consument dient ervoor te zorgen dat het product op een dusdanige wijze wordt teruggestuurd, zodat het verkoopbaar blijft.
10.6.4 Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal VAN RATINGEN de Consument terugbetalen nadat zij het product retour ontving, en binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de herroepingsverklaring. Voor deze terugbetaling worden er geen kosten in rekening gebracht. Leveringskosten worden eveneens terugbetaald, behalve indien de Consument geopteerd heeft voor een andere levering dan de standaardlevering of de verzending over verschillende producten ging. In dat geval wordt het verschil in kosten tussen de standaardlevering en de afwijkende levering niet terugbetaald. In geval van gebruik, montage, beschadigingen of afwezigheid van de factuur of het aankoopbewijs, werd het herroepingsrecht niet correct uitgevoerd en komt het herroepingsrecht te vervallen.
10.6.5 De Consument moet de producten terugbezorgen aan VAN RATINGEN zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na verzending van de kennisgeving van herroeping aan VAN RATINGEN. De producten moeten naar VAN RATINGEN verzonden worden op dezelfde manier als deze waarop de Consument de producten heeft ontvangen. Alle directe kosten voor het retourneren van de producten worden door de Consument betaald. De Consument draagt de risico’s en de kosten die verbonden zijn aan het terugzenden (Prijsindicatie via Bpost: België en Luxemburg: 15-20 €, Nederland en Duitsland: 20-25 €) . De Consument dient het bewijs van terugzending van de producten te bewaren. VAN RATINGEN kan wettelijk geen producten terugnemen indien geen enkel bijgevoegd document toelaat de afzender te identificeren (ordergegevens, naam, adresgegevens). De producten die aldus niet geldig teruggenomen kunnen worden blijven bij VAN RATINGEN ter beschikking van de Consument staan. De Consument is verplicht de producten terug te nemen en te betalen. 10.6.6 De terug te bezorgen producten moeten steeds vergezeld zijn van de originele pakbon samen met duidelijke vermelding van de naam en het adres van de Consument, zich in originele staat bevinden, en worden enkel aanvaard indien ongebruikt, niet gemonteerd, met alle toebehoren en in originele verpakking vergezeld van de factuur of het aankoopbewijs.
10.6.7 Indien de Consument Vouchers heeft gebruikt om de producten te betalen, heeft VAN RATINGEN het recht om de Consument terug te betalen met Vouchers voor maximaal het bedrag dat door de Consument met Vouchers werd betaald bij het plaatsen van een order.
10.6.8 De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van een behandeling van de producten dewelke verder reikt dan hetgeen nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.
10.6.9 De afbeeldingen van de producten in de Webshops zijn enkel voor illustratieve doeleinden bestemd. Hoewel VAN RATINGEN er alles aan doet om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kan zij niet garanderen dat de weergave op het beeldscherm van de Consument exact overeenstemt met de kleur van de producten.
10.6.10 Hoewel VAN RATINGEN er alles aan heeft gedaan om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, kunnen alle maten, gewichten, inhouden, dimensies en afmetingen weergegeven in de Webshops afwijken met een maximum van 10 %.
10.6.11 De informatie die beschikbaar is op deze Website is van algemene aard, en dus niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, zodat deze niet als een persoonlijk advies kan worden beschouwd. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt uitsluitend op eigen risico van de Consument en kan geenszins aanleiding geven tot aansprakelijkheid van VAN RATINGEN.
10.7 Garantie
10.7.1 De Consument heeft recht op een wettelijke garantie van twee (2) jaar. De wettelijke garantie dekt elk gebrek aan conformiteit van de producten dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar vanaf de datum van levering van de producten.
10.7.2 De Consument moet elk gebrek of elke nonconformiteit schriftelijk (per email of online), gedetailleerd, en voorzien van voldoende onderbouwing melden binnen de twee (2) maanden na de vaststelling ervan. Op de website www.fritel.com kan de melding online gedaan worden in de rubriek ‘Service’. Met behulp van zijn Consumentenlogin en paswoord gebruikt voor het plaatsen van het order kan de Consument zich aanmelden en alle gegevens uploaden en invullen. VAN RATINGEN's service dienst wordt automatisch op de hoogte gebracht. De Consument kan ten allen tijde online de voortgang in het dossier opvolgen.
10.7.3 Als garantiebewijs dient de Consument die een aankoop deed via één van onze Webshops zijn aankoopfactuur te kunnen voorleggen.
10.7.4 Deze garantie geldt enkel voor producten verworven door een in de EU gevestigde Consument (België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden)(uitgezonderd de eilanden).
10.7.5 Indien een gebrek zich voordoet binnen de wettelijke garantieperiode van twee (2) jaar, moet de Consument het gebrek melden aan VAN RATINGEN conform de procedure zoals bepaald in artikel 10.7.2 van onderhavige Algemene voorwaarden. Na teruggave van het gebrekkige product zal VAN RATINGEN, het goed vervangen of herstellen binnen een redelijke termijn nadat VAN RATINGEN van het gebrek op de hoogte werd gesteld. Het product kan alleen worden vervangen en geleverd in zoverre het nog steeds beschikbaar en in voorraad is bij de leveranciers van VAN RATINGEN. Indien de vervanging of herstelling niet mogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Consument het recht om de overeenkomst te beëindigen en zal VAN RATINGEN de prijs terugbetalen in overeenstemming met artikel 10.7. van onderhavige Algemene voorwaarden.
10.7.6 De garantie vervalt automatisch in de volgende gevallen:
* Bij verkeerde aansluiting, vb. te hoge elektrische spanning. Bij verkeerd, oneigenlijk, professioneel of abnormaal gebruik.
* Bij onvoldoende of verkeerd onderhoud. Bij onvoldoende verpakking en slecht transport in geval van retourzending.
* Bij herstelling of wijziging door niet-gemachtigde derden.
* Bij defecten die niet te wijten zijn aan het toestel zelf, maar aan een externe oorzaak, zoals een val, botsing, beschadiging, brand, aardbeving, overstroming, bliksem,…
* Bij verwijderen en/of veranderen van de identificatienummers.
* Bij het niet naleven van de instructies in de gebruiksaanwijzing.
Voor toestellen die niet onder de wettelijke garantieregeling vallen, zullen alle kosten (transport, administratie, onderzoek en handling) worden doorgerekend.
10.7.7 Kleine onvolkomenheden dewelke geen invloed hebben op de prestaties van het product, zoals, maar niet beperkt tot krassen, verkleuringen, deuken, oppervlaktemarkeringen en kleine kleurverschillen, vormen geen objectieve of subjectieve conformiteitsvereisten en vallen bijgevolg niet onder de aangeboden garantie.
Artikel 10.8 Aansprakelijkheid
10.8.1 VAN RATINGEN zal niet aansprakelijk zijn ten aanzien van de Consument indien deze laatste de producten niet gebruikt heeft in overeenstemming met het doel waarvoor zij zijn bestemd en indien het een professioneel, oneigenlijk of verkeerd gebruik van de producten betreft.
10.8.2 VAN RATINGEN is niet aansprakelijk voor of verplicht tot het vergoeden van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) gederfde winst of verwachte winst, verloren inkomsten, verlies van omzet, contracten of goodwill, aantasting van reputatie, beperkingen bij de productie, administratieve - of personeelskosten, verlies van klanten of vorderingen van derden. VAN RATINGEN is in geen geval aansprakelijk indien schade wordt veroorzaakt die niet alleen te wijten is aan een gebrek in de producten, maar ook geheel of gedeeltelijk door een fout of nalatigheid van de Consument of van een persoon voor wie de Consument verantwoordelijk is, dan wel wanneer de producten gebreken vertonen die het gevolg zijn van normale slijtage.
10.8.3 VAN RATINGEN zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor wat de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de gegevens betreft dewelke door de consument worden ingegeven op de online webshop.
10.8.4 VAN RATINGEN treft geen aansprakelijkheid en is er niet toe gehouden om eventuele schadegevallen te vergoeden ingeval er handelingen worden verricht met een account dewelke buiten weten om van de desbetreffende Consument zijn gerealiseerd door toedoen van diefstal van identiteit, diefstal van de gebruikersnaam, diefstal van het wachtwoord of het hacken van het account van de Consument.
10.8.5 VAN RATINGEN garandeert niet dat de online webshop te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is voor de Consument. Storingen kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internetverbinding of door virussen. VAN RATINGEN is jegens de Consument niet aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van i) fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de online webshop, ii) storingen, iii) het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn van de online webshop ten gevolge van bijvoorbeeld bugs of Trojaanse paarden, iv) het (tussentijds) uitvallen van de online webshop, of v) het vanwege andere redenen voor enige duur niet beschikbaar zijn van de online webshop.
10.8.6 VAN RATINGEN is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot of gebruik van de online webshop dewelke ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebreken van het netwerk van de Consument of van systemen van derden.
10.8.7 VAN RATINGEN is niet aansprakelijk voor schade dewelke voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de online webshop door derden.
10.8.8 De verwijzingen (hyperlinks) naar andere websites en/of online webshops houden geen aanbeveling of garantie in met betrekking tot deze andere websites en/of online webshops, en dit onder meer voor wat betreft de juistheid en volledigheid van de inhoud, de beschikbaarheid en het virusvrij zijn van de websites en/of online webshops. Aangezien dergelijke websites en/of online webshops niet onder controle van VAN RATNGEN staan, draagt VAN RATINGEN geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze websites en/of online webshops. Dergelijk gebruik gebeurt volledig op eigen risico van de Consument.
10.8.9 VAN RATINGEN neemt voor wat de beveiliging van de gegevens betreft alle zorg in acht dewelke redelijkerwijze van haar kan worden verwacht in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden, zonder hierbij evenwel een resultaatsverbintenis aan te gaan. VAN RATINGEN is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens ondanks de door haar toegebrachte zorg. VAN RATINGEN kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor virussen dewelke, ondanks alle controlemaatregelen die werden genomen, schade zouden kunnen toebrengen, behoudens in de gevallen waarin deze virussen en de daaruit voortvloeiende schadegevallen te wijten zijn aan een eigen opzettelijke fout, bedrog of fraude van VAN RATINGEN.
10.8.10 Daar VAN RATINGEN dienstverlening uitvoert op vraag van de Consument dan wel uitzonderlijke instructies van de Consument krijgt opgelegd, vrijwaart de Consument VAN RATINGEN in hoofdsom, kosten en interesten voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade (beweren) geleden (te) hebben.
Artikel 11: Privacy en Gegevensbescherming

11.1 Algemeen
De gegevens van de Consument die deze op onze Webshops invoert, worden vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Privacywetgeving. VAN RATINGEN treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens die kunnen worden verzameld en verwerkt. Onze webshops verzamelen geen Persoonsgegevens zonder medeweten van de Consument, die zelf bepaalt waar en wanneer deze Persoonsgegevens prijsgeeft. Om de Consument zo goed mogelijk over diens privacy op onze website te informeren, beantwoorden wij via dit Privacybeleid graag enkele veelvoorkomende vragen. Door https://www.healthyairathome.com/, www.fritel.com, www.themulch.eu, www.vanratingen.com te gebruiken, bevestigt de Consument dit Privacybeleid te hebben ontvangen, gelezen, begrepen en de inhoud ervan aanvaard te hebben.
11.2 Persoonsgegevens
De Consument kan onze Websites bezoeken en informatie over onze onderneming en producten en diensten verkrijgen, zonder Persoonsgegevens achter te laten. Indien de Consument daarentegen een order wenst te plaatsen of informatie wenst te ontvangen, hebben wij noodzakelijkerwijs enkele Persoonsgegevens nodig (conform artikel 6.1.a) of b) van de Algemene Verordening gegevensbescherming). Persoonsgegevens zijn o.a. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum van de Consument. Deze Persoonsgegevens worden verzameld wanneer de Consument ons een e-mail stuurt, een contactformulier invult, zich abonneert op een nieuwsbrief of een order plaatst. Wij slaan deze enkel op voor welbepaalde doeleinden, namelijk om producten, productinformatie, brochures, of nieuwsbrieven te versturen, een order uit te voeren, of te communiceren over deelname aan wedstrijden, acties, promoties, recht op of gebruikmaking van een cash back, inschrijving voor verlengde garantie en dergelijke. Gezien wij onze dienstverlening voortdurend optimaliseren, worden deze Persoonsgegevens enkel gebruikt binnen onze onderneming. Wij verstrekken deze Persoonsgegevens niet aan derden zonder toestemming van de Consument, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de Consument en VAN RATINGEN.
11.3 Technologie
Onze websites maken gebruik van cookies om de websites efficiënt en Consumentvriendelijk te laten functioneren. Dankzij de cookies kunnen wij zien wat de voorkeuren van onze websitebezoekers zijn en de website dus nog meer daarop afstemmen. De gegevens die worden verzameld hebben betrekking op o.a. het IP-adres, de browser en besturingssysteem, het aantal kliks, de bezochte pagina's en de gemiddelde bezoektijd. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van onze website. Eventuele betalingsgegevens worden niet door ons verwerkt, maar door de door ons gekozen partner voor de betaaloplossing. De verantwoordelijkheid voor de verwerking van dergelijke gegevens ligt niet bij ons en wij wijzen derhalve elke verplichting of aansprakelijkheid dienaangaande af.
11.4 Veiligheid
Overdrachten via internet zijn nooit 100% veilig of foutloos. Hoewel we redelijke maatregelen nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegang, bekendmaking, wijziging en vernietiging, kunnen we de veiligheid van informatie die gebruikers aan ons doorgeven niet garanderen.
11.5 Bewaartermijn De Persoonsgegevens zullen in een dataregister worden bewaard zolang als nodig is voor de verwezenlijking van de bovenvermelde doeleinden. Nadien zullen deze Persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd worden.
11.6 Uw rechten Indien de Consument niet akkoord gaat met enige bepaling van dit Privacybeleid, dient deze zich ervan te onthouden om onze websites te bezoeken of Persoonsgegevens op onze websites mee te delen. De Consument heeft het recht om ons kosteloos te vragen over welke Persoonsgegevens wij beschikken die op hem betrekking hebben, en onnauwkeurige, achterhaalde of onvolledige gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren of, indien daar goede redenen voor zijn, ze te laten verwijderen. Daarnaast heeft de Consument het recht om zich kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van Persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing. De Consument heeft eveneens het recht op overdraagbaarheid van de gegevens, het recht om te worden vergeten, en het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien de Consument meent dat diens Persoonsgegevens foutief werden verwerkt: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / +32 (0)2 274 48 35 / contact@apd-gba.be. Het staat de Consument vrij de toestemming voor de hierboven beschreven verwerking al dan niet te geven of later in te trekken. Bij weigering of intrekking van toestemming, verliest de Consument mogelijk bepaalde voordelen die de verwerking van Persoonsgegevens vereisen. Voor alle instructies of vragen over privacy, bescherming van privacy, wijziging van privacyvoorkeuren, toegang tot of bijwerken, corrigeren of verwijderen van informatie, verzet tegen of beperking van de verwerking van gegevens, overdraagbaarheid van gegevens, kan de Consument ons een e-mail of brief sturen met een kopie van zijn identiteitskaart via de onderstaande contactgegevens:
NV van RATINGEN
Att.: Verwerking persoonsgegevens
Stadsheide 11
3500 Hasselt, BELGIE
Info@fritel.com

We behouden ons het recht voor gebruik te maken van informatie die eerder is verkregen om de identiteit van de Consument te verifiëren of om andere maatregelen te nemen die we gepast achten. We verwerken een verzoek binnen de 30 dagen. Het is mogelijk dat wij verzoeken (aankopen, verlengde garantie, cashback, promoties,….) niet kunnen verwerken, als de Consument ons geen toegang tot de hiertoe noodzakelijke gegevens geeft.
11.7 Datalekken
Onverminderd haar overige wettelijke verplichtingen zal VAN RATINGEN bij het ontdekken van een datalek:
* onmiddellijk en ten laatste 72 uur na kennisname de GBA hierover telefonisch en per e-mail informeren;
* de GBA voorzien van alle verzochte relevante informatie met betrekking tot het datalek. Onder relevante informatie wordt in ieder geval verstaan de informatie die nodig is om de toepasselijke wet- en regelgeving te kunnen naleven;
* haar volledige medewerking verlenen aan de GBA bij het realiseren en het uitvoeren van het reactieplan betreffende het datalek;
* en meewerken aan het adequaat informeren van de betrokkenen wanneer het waarschijnlijk is dat een inbreuk zal resulteren in een risico voor zijn/haar rechten en vrijheden (bv. bij identiteitsdiefstal, discriminatie, reputatieschade, financieel verlies, verlies van vertrouwelijkheid of een andere belangrijke economisch of sociaal nadeel).
In geval zich een (potentieel) datalek voordoet, zal VAN RATINGEN op verzoek van de GBA:
* bijstand verlenen bij de identificatie van de getroffen betrokkenen;
* een audit uitvoeren teneinde gepaste herstel- en correctiemaatregelen vast te stellen en door te voeren ter voorkoming van een herhaling van een dergelijke situatie.
11.8 Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. De wijziging zal worden aangekondigd op onze beginpagina en/of via e-mail. Bij belangrijke wijzigingen in de wijze van gebruik van Persoonsgegevens, zal VAN RATINGEN de Consument daarvan op de hoogte stellen door, bijvoorbeeld, een e-mail te sturen naar het laatst opgegeven e-mailadres en vragen om diens akkoord met de wijzigingen per kerende te bevestigen.
11.9 Rechtskeuze en bevoegde rechtbank voor privacy aangelegenheden
Op dit Privacybeleid is de Belgische wet van toepassing en de Rechtbanken van Hasselt zijn exclusief bevoegd. Voor vragen of opmerkingen i.v.m. Persoonsgegevens of het Privacybeleid, kan de Consument ons steeds contacteren via info@fritel.com. Dit Privacybeleid werd laatst gewijzigd op 30.09.2022.
11.10 ODR
Specifiek bijkomend voor geschillen tussen de Consument en VAN RATINGEN over een online aankoop kan de Consument terecht op het online geschillenbeslechting platform ODR, via volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Artikel 12: Geen onevenwichtigheid – Risicoverdeling verdisconteerd

12.1 Partijen bevestigen uitdrukkelijk dat de rechten en plichten zoals opgenomen in deze Algemene voorwaarden de consensus tussen partijen en derhalve de werkelijke wil van partijen inhouden. Deze Algemene voorwaarden brengen hierin dan ook geen onevenwichtigheid teweeg.
Artikel 13: Bevoegdheid en Toepasselijk recht

13.1 De overeeenkomst wordt uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht (met uitsluiting van het Weense Koopverdrag), behalve wanneer VAN RATINGEN opteert voor het recht van het land van de Consument, in het bijzonder wat betreft het eigendomsvoorbehoud en de terugvordering.
13.2 Alle geschillen tussen partijen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbanken van Hasselt, behalve wanneer VAN RATINGEN verkiest om de zaak aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats van de Consument.